AAB vedtægter

Kapitel 1
Navn, hjemsted og formål
§ 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation
med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12. marts 1912 og er
senest drevet under navnet Arbejdernes Andels Boligforening.

Stk. 2. Boligforeningen AAB har hjemsted i Københavns Kommune.

Stk. 3. Beboerdemokratiet er hjørnestenen i Boligforeningen AAB. Foreningen
arbejder ud fra et decentralt forvaltningskoncept, hvor afdelingsbestyrelsen skal
have størst mulig indflydelse på beslutningsprocessen i afdelingen.

§ 2. Boligforeningen AAB er organiseret uden medlemsindskud.

§ 3. Boligforeningen AAB’s kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde
og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov
om almene boliger m.v.

Stk. 2. Boligforeningen AAB kan ud over den virksomhed, der er nævnt i stk. 1,
udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen
af disse, eller som er baseret på den viden, som organisationen har oparbejdet.

Kapitel 2
Medlemskab
§ 4. Som medlemmer af Boligforeningen AAB anses dennes lejere og enhver, der
er opnoteret på foreningens venteliste.

Stk. 2. Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar
af organisationens vedtægter til det pågældende medlem.

Kapitel 3
Boligorganisationens ledelse
Repræsentantskabet
§ 5. Repræsentantskabet er Boligforeningen AAB’s øverste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og et antal repræsentanter
valgt i de enkelte afdelinger. Hver afdeling vælger en repræsentant for de første 100 boliger og derefter en repræsentant for hver påbegyndt 200 boliger, dog maksimalt syv repræsentanter. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formand og næstformand for organisationsbestyrelsen er tillige formand og næstformand for repræsentantskabet.

Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:
1) Hvorvidt Boligforeningen AAB skal have egen administration.
2) Valg af revisor.
3) Boligforeningen AAB’s byggepolitik.
4) Grundkøb.
5) Iværksættelse af nyt byggeri.
6) Erhvervelse eller salg af Boligforeningen AAB’s ejendomme.
7) Væsentlig forandring af Boligforeningen AAB’s ejendomme.
8) Ændring af vedtægterne.
9) Opløsning af Boligforeningen AAB.

Stk. 4. Repræsentantskabet godkender Boligforeningen AAB’s årsregnskab og beretning.

Stk. 5. Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning
om følgende forhold vedrørende afdelingerne:
1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme, eller dele heraf.
2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
3) Grundkøb.
4) Iværksættelse af nyt byggeri.
5) Nedlæggelse af en afdeling.
6) Etablering af fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere
afdelinger, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere
af de områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationsbestyrelsen.

Stk. 7. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som
udøves af organisationsbestyrelsen, skal udøves af repræsentantskabet.

§ 6. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden seks måneder efter
regnskabsårets afslutning. Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forret-
ningsførelsen for det senest forløbne år.
3) Endelig godkendelse af Boligforeningen AAB’s og afdelingernes årsregnskab
med tilhørende revisionsberetning.
4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5) Valg af formand og næstformand samt organisationsbestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.

§ 7. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst fire ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen skal
angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når organisationsbestyrelsen
finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det,
eller når mindst 25 pct. af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om
at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest tre uger efter, at anmodningen er modtaget.

Stk. 3. Der afholdes selvstændigt budgetmøde i fjerde kvartal. På dette møde kan der også behandles forslag.

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet
samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, jf. dog § 11, stk. 4, 5. punktum.

Stk. 5. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for Boligforeningen AAB’s lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes,
eller kort tid derefter.

§ 8. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag eller emner, der ønskes optaget på dagsordenen
for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til organisationsbestyrelsen
senest to uger før mødet. Indsendte forslag eller emner skal udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest en uge før mødet, jf. § 7, stk. 1.

§ 9. Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.

Stk. 2. Adgang til og taleret på repræsentantskabsmødet har medlemmer af
organisationsbestyrelsen og de, der er valgt til repræsentantskabet, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3. Derudover har Boligforeningen AAB’s boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer også taleret på repræsentantskabet under dagsordenspunktet ”Valg til organisationsbestyrelse”, hvis de stiller op til valget til organisationsbestyrelsen.

Stk. 4. Boligforeningen AAB’s direktør eller den, han bemyndiger hertil, deltager uden stemmeret, men med taleret i repræsentantskabets møder. Medarbejdere i Boligforeningens administration samt repræsentanter for ejendomsfunktionærer, der er ansat i afdelingerne, kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemme- og taleret.

§ 10. Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når
1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være
skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af Boligforeningen AAB kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden to uger. På
dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives
af dirigenten og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for
Boligforeningen AAB’s lejere senest seks uger efter mødets afholdelse.

Organisationsbestyrelsen
§ 11. Organisationsbestyrelsen består af ni medlemmer inklusive formand og næstformand.
Repræsentantskabet vælger alle medlemmer til organisationsbestyrelsen
blandt Boligforeningen AAB’s boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 2. Organisationsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

Stk. 3. Medlem af organisationsbestyrelsen kan ikke være:
1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
2) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i
kommunen er henlagt.
3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de
almene boligorganisationer i kommunen.

Stk. 4. Valg til organisationsbestyrelsen gælder for to år. Genvalg kan finde sted. I lige år afgår formanden og tre medlemmer. I ulige år afgår næstformanden og fire medlemmer. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af repræsentantskabet.

Stk. 5. Afgår et organisationsbestyrelsesmedlem, indkalder organisationsbestyrelsen
til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden.

Stk. 6. Har både formand og næstformand midlertidigt forfald, vælger organisationsbestyrelsen
en stedfortræder i forfaldsperioden. Har formanden eller næstformanden
varigt eller længerevarende forfald, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde
med henblik på valg af ny formand eller næstformand.

Stk. 7. Ved en forretningsorden træffer organisationsbestyrelsen nærmere bestemmelser
om udførelsen af sit hverv.

§ 12. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen AAB
og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige
administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Organisationsbestyrelsen
er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale,
til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvert år godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaber for Boligforeningen
AAB og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdeingsbestyrelsen
og eventuelt afdelingsmødet, jf. § 14, stk. 4. Herudover foretager organisationsbestyrelsen
inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes
budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de
ordinære afdelingsmøder, jf. § 14, stk. 1. Endelig vedtager organisationsbestyrelsen
hvert år inden regnskabsårets udløb budget for Boligforeningen AAB.

Stk. 3. Som leder af den daglige drift ansætter organisationsbestyrelsen en direktør.
Det bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for direktøren
kan antages af denne eller skal ansættes af organisationsbestyrelsen.

Stk. 4. Boligforeningen AAB og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af
den samlede bestyrelse eller af formand eller næstformand i forening med direktøren
eller dennes stedfortræder. Organisationsbestyrelse kan meddele administrationen
fuldmagt til at forpligte Boligforeningen AAB og de enkelte afdelinger.

§ 13. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden,
når der skønnes at være behov herfor, samt når to medlemmer af organisationsbestyrelsen
anmoder herom. Ud over bestyrelsesmedlemmerne har Boligforeningen
AAB’s direktør og dennes stedfortræder adgang til bestyrelsens møder, dog uden
stemmeret. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for Boligforeningen
AAB’s lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet, eller kort tid derefter.

Stk. 2. Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden
og yderligere mindst fire medlemmer er til stede.

Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende organisationsbestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i
dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives
af formanden eller i dennes fravær næstformanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for Boligforeningen AAB’s lejere senest fire uger efter mødets afholdelse.

Kapitel 4
Afdelingernes ledelse
§ 14. Hvert år afholdes inden tre måneder før næste regnskabsårs begyndelse
ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes
afdelingsmøde første gang inden seks måneder efter, at indflytning har fundet sted.
Det påhviler organisationsbestyrelsen at indkalde til det første afdelingsmøde. De
følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst fire ugers varsel til samtlige husstande i
afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Stk. 2. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4 og 6, omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
3) Regnskab.
4) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7) Eventuelt valg af repræsentantskabs medlemmer.
8) Eventuelt.

Stk. 3. Fremsætter mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere
krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning
blandt afdelingens boliglejere efter reglerne i § 16, stk. 4.

Stk. 4. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet
til godkendelse. Er dette besluttet, skal der inden fem måneder efter regnskabsårets
slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling
(regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om,
på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to
ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.

Stk. 5. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 6. Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand og kasserer for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer il repræsentantskabet. Har et afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne
vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldighed, indtil et
senere afdelingsmøde efter forslag herom, jf. § 16, stk. 3, træffer anden beslutning.

Stk. 7. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning
til det, når mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne
behandlet, når afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom,
eller når organisationsbestyrelsen anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse
til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen
ikke inden to uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde,
fortages indkaldelsen af organisationsbestyrelsen. Når ekstraordinært afdelingsmøde
har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde
sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, jf. dog § 18, stk. 3, 5. punktum.

§ 15. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige
husstande i afdelingen senest en uge før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde.
Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. § 14, stk. 4, udsendes desuden det sidst
godkendte årsregnskab.

Stk. 2. Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 14, stk. 4, at afdelingens regnskab skal
forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende
afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest en uge før det ordinære afdelingsmøde,
hvor regnskabet skal godkendes.

Stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til
samtlige husstande i afdelingen senest en uge før afdelingsmødet.

§ 16. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2. Adgang har tillige Boligforeningen AAB’s ledelse og repræsentanter for
denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Boligforeningens
ledelse kan ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet. De personer, der er
nævnt i 1.-3. punktum, har ikke stemmeret.

Stk. 3. Enhver, der ifølge stk. 1 og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet. Enhver, der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. punktum. har adgang til afdelingsmødet,
har ret til få et angivet emne behandlet på mødet. Forslag eller emner, der ønskes
behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde
senest to uger før mødet. Forslag eller emner bekendtgøres for afdelingens boliglejere
senest en uge før mødet.

Stk. 4. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal
blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte,
at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal
træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvor hver husstand ligeledes har to stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet
urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter
afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 5. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives
af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal
gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest fire uger efter mødets afholdelse.

§ 17. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens
budget og regnskab.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse
af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden
disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.

Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct.
af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens
boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere
fremsætter krav herom.

Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres
efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning
for afdelingen.

Stk. 7. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets
kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

§ 18. Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse
nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager organisationsbestyrelsen de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.
Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende
ældre, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af
kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage
beboernes interesse.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder
i de respektive afdelinger bestemme, at to eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses
som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal
have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

Stk. 3. Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Valgene tilrettelægges således, at formand
og kasserer ikke afgår samme år. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer
afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer
ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Et afdelingsbestyrelsesmedlem
kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.

Stk. 4. Afgår et afdelingsbestyrelsesmedlem, indtræder en af de valgte suppleanter for den resterende del af valgperioden. Findes der ingen suppleanter, indkalder afdelingsbestyrelsen
til ekstraordinært afdelingsmøde med valg af bestyrelsesmedlem og suppleant for den resterende del af valgperioden. Der vælges ikke suppleanter for afdelingsformand og kasserer.

Stk. 5. Suppleanten indkaldes, når et medlem har varigt eller længerevarende forfald.

Stk. 6. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for,
at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen
skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater
gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest fire uger efter mødets afholdelse.

Stk. 7. Boligforeningen AAB’s ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig
bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 8. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale
sker til Boligforeningen AAB’s ledelse.

Stk. 9. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens
arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet, medmindre afdelingsbestyrelsen
varetager administrative opgaver jf. § 19.

Kapitel 5
Administration
§ 19. Organisationsbestyrelsen kan beslutte, at visse administrative opgaver optaget
i en forretningsorden kan uddelegeres til afdelingsbestyrelserne. Opgaverne varetages
under ansvar over for Boligforeningens direktør.

Stk. 2. Et medlem af afdelingsbestyrelsen kan ikke pålægges at udføre administrative
opgaver efter stk. 1.

§ 20. Organisationsbestyrelsen kan efter indstilling fra direktøren fratage en afdelingsbestyrelse
de administrative opgaver, hvis afdelingsbestyrelsen forsømmer eller ikke
udfører opgaverne på betryggende vis.

Kapitel 6
Valg af revisor
§ 21. Boligforeningen AAB og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret
revisor. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges.

Kapitel 7
Årsregnskab
§ 22. Regnskabsåret for Boligforeningen AAB og dens afdelinger er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for organisationen og dens
enkelte afdelinger.

§ 23. Boligforeningen AAB’s direktør eller den, han bemyndiger hertil, forelægger
udkast til årsregnskabet for organisationsbestyrelsen.

Stk. 2. Det godkendte regnskab underskrives af direktøren, lederen af økonomiafdelingen
og organisationsbestyrelsen og påtegnes af revisor.

§ 24. Det godkendte årsregnskab skal sammen med organisationsbestyrelsens
årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang.
Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

Kapitel 8
Likvidation
§ 25. Likvidation af Boligforeningen AAB eller dens afdelinger finder sted efter de
regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.
Disse vedtægter suppleres af reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.
Vedtaget af Boligforeningen AAB’s repræsentantskab
Den 13. oktober 2010

AAB vedtægter

Kapitel 1
Navn, hjemsted og formål
§ 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation
med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12. marts 1912 og er
senest drevet under navnet Arbejdernes Andels Boligforening.

Stk. 2. Boligforeningen AAB har hjemsted i Københavns Kommune.

Stk. 3. Beboerdemokratiet er hjørnestenen i Boligforeningen AAB. Foreningen
arbejder ud fra et decentralt forvaltningskoncept, hvor afdelingsbestyrelsen skal
have størst mulig indflydelse på beslutningsprocessen i afdelingen.

§ 2. Boligforeningen AAB er organiseret uden medlemsindskud.

§ 3. Boligforeningen AAB’s kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde
og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov
om almene boliger m.v.

Stk. 2. Boligforeningen AAB kan ud over den virksomhed, der er nævnt i stk. 1,
udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen
af disse, eller som er baseret på den viden, som organisationen har oparbejdet.

Kapitel 2
Medlemskab
§ 4. Som medlemmer af Boligforeningen AAB anses dennes lejere og enhver, der
er opnoteret på foreningens venteliste.

Stk. 2. Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar
af organisationens vedtægter til det pågældende medlem.

Kapitel 3
Boligorganisationens ledelse
Repræsentantskabet
§ 5. Repræsentantskabet er Boligforeningen AAB’s øverste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og et antal repræsentanter
valgt i de enkelte afdelinger. Hver afdeling vælger en repræsentant for de første 100 boliger og derefter en repræsentant for hver påbegyndt 200 boliger, dog maksimalt syv repræsentanter. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formand og næstformand for organisationsbestyrelsen er tillige formand og næstformand for repræsentantskabet.

Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:
1) Hvorvidt Boligforeningen AAB skal have egen administration.
2) Valg af revisor.
3) Boligforeningen AAB’s byggepolitik.
4) Grundkøb.
5) Iværksættelse af nyt byggeri.
6) Erhvervelse eller salg af Boligforeningen AAB’s ejendomme.
7) Væsentlig forandring af Boligforeningen AAB’s ejendomme.
8) Ændring af vedtægterne.
9) Opløsning af Boligforeningen AAB.

Stk. 4. Repræsentantskabet godkender Boligforeningen AAB’s årsregnskab og beretning.

Stk. 5. Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning
om følgende forhold vedrørende afdelingerne:
1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme, eller dele heraf.
2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
3) Grundkøb.
4) Iværksættelse af nyt byggeri.
5) Nedlæggelse af en afdeling.
6) Etablering af fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere
afdelinger, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere
af de områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationsbestyrelsen.

Stk. 7. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som
udøves af organisationsbestyrelsen, skal udøves af repræsentantskabet.

§ 6. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden seks måneder efter
regnskabsårets afslutning. Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forret-
ningsførelsen for det senest forløbne år.
3) Endelig godkendelse af Boligforeningen AAB’s og afdelingernes årsregnskab
med tilhørende revisionsberetning.
4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5) Valg af formand og næstformand samt organisationsbestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.

§ 7. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst fire ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen skal
angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når organisationsbestyrelsen
finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det,
eller når mindst 25 pct. af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om
at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest tre uger efter, at anmodningen er modtaget.

Stk. 3. Der afholdes selvstændigt budgetmøde i fjerde kvartal. På dette møde kan der også behandles forslag.

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet
samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, jf. dog § 11, stk. 4, 5. punktum.

Stk. 5. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for Boligforeningen AAB’s lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes,
eller kort tid derefter.

§ 8. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag eller emner, der ønskes optaget på dagsordenen
for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til organisationsbestyrelsen
senest to uger før mødet. Indsendte forslag eller emner skal udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest en uge før mødet, jf. § 7, stk. 1.

§ 9. Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.

Stk. 2. Adgang til og taleret på repræsentantskabsmødet har medlemmer af
organisationsbestyrelsen og de, der er valgt til repræsentantskabet, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3. Derudover har Boligforeningen AAB’s boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer også taleret på repræsentantskabet under dagsordenspunktet ”Valg til organisationsbestyrelse”, hvis de stiller op til valget til organisationsbestyrelsen.

Stk. 4. Boligforeningen AAB’s direktør eller den, han bemyndiger hertil, deltager uden stemmeret, men med taleret i repræsentantskabets møder. Medarbejdere i Boligforeningens administration samt repræsentanter for ejendomsfunktionærer, der er ansat i afdelingerne, kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemme- og taleret.

§ 10. Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når
1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være
skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af Boligforeningen AAB kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden to uger. På
dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives
af dirigenten og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for
Boligforeningen AAB’s lejere senest seks uger efter mødets afholdelse.

Organisationsbestyrelsen
§ 11. Organisationsbestyrelsen består af ni medlemmer inklusive formand og næstformand.
Repræsentantskabet vælger alle medlemmer til organisationsbestyrelsen
blandt Boligforeningen AAB’s boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 2. Organisationsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

Stk. 3. Medlem af organisationsbestyrelsen kan ikke være:
1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
2) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i
kommunen er henlagt.
3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de
almene boligorganisationer i kommunen.

Stk. 4. Valg til organisationsbestyrelsen gælder for to år. Genvalg kan finde sted. I lige år afgår formanden og tre medlemmer. I ulige år afgår næstformanden og fire medlemmer. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af repræsentantskabet.

Stk. 5. Afgår et organisationsbestyrelsesmedlem, indkalder organisationsbestyrelsen
til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden.

Stk. 6. Har både formand og næstformand midlertidigt forfald, vælger organisationsbestyrelsen
en stedfortræder i forfaldsperioden. Har formanden eller næstformanden
varigt eller længerevarende forfald, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde
med henblik på valg af ny formand eller næstformand.

Stk. 7. Ved en forretningsorden træffer organisationsbestyrelsen nærmere bestemmelser
om udførelsen af sit hverv.

§ 12. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen AAB
og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige
administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Organisationsbestyrelsen
er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale,
til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvert år godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaber for Boligforeningen
AAB og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdeingsbestyrelsen
og eventuelt afdelingsmødet, jf. § 14, stk. 4. Herudover foretager organisationsbestyrelsen
inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes
budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de
ordinære afdelingsmøder, jf. § 14, stk. 1. Endelig vedtager organisationsbestyrelsen
hvert år inden regnskabsårets udløb budget for Boligforeningen AAB.

Stk. 3. Som leder af den daglige drift ansætter organisationsbestyrelsen en direktør.
Det bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for direktøren
kan antages af denne eller skal ansættes af organisationsbestyrelsen.

Stk. 4. Boligforeningen AAB og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af
den samlede bestyrelse eller af formand eller næstformand i forening med direktøren
eller dennes stedfortræder. Organisationsbestyrelse kan meddele administrationen
fuldmagt til at forpligte Boligforeningen AAB og de enkelte afdelinger.

§ 13. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden,
når der skønnes at være behov herfor, samt når to medlemmer af organisationsbestyrelsen
anmoder herom. Ud over bestyrelsesmedlemmerne har Boligforeningen
AAB’s direktør og dennes stedfortræder adgang til bestyrelsens møder, dog uden
stemmeret. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for Boligforeningen
AAB’s lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet, eller kort tid derefter.

Stk. 2. Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden
og yderligere mindst fire medlemmer er til stede.

Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende organisationsbestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i
dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives
af formanden eller i dennes fravær næstformanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for Boligforeningen AAB’s lejere senest fire uger efter mødets afholdelse.

Kapitel 4
Afdelingernes ledelse
§ 14. Hvert år afholdes inden tre måneder før næste regnskabsårs begyndelse
ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes
afdelingsmøde første gang inden seks måneder efter, at indflytning har fundet sted.
Det påhviler organisationsbestyrelsen at indkalde til det første afdelingsmøde. De
følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst fire ugers varsel til samtlige husstande i
afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Stk. 2. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4 og 6, omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
3) Regnskab.
4) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7) Eventuelt valg af repræsentantskabs medlemmer.
8) Eventuelt.

Stk. 3. Fremsætter mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere
krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning
blandt afdelingens boliglejere efter reglerne i § 16, stk. 4.

Stk. 4. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet
til godkendelse. Er dette besluttet, skal der inden fem måneder efter regnskabsårets
slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling
(regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om,
på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to
ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.

Stk. 5. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 6. Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand og kasserer for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer il repræsentantskabet. Har et afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne
vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldighed, indtil et
senere afdelingsmøde efter forslag herom, jf. § 16, stk. 3, træffer anden beslutning.

Stk. 7. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning
til det, når mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne
behandlet, når afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom,
eller når organisationsbestyrelsen anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse
til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen
ikke inden to uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde,
fortages indkaldelsen af organisationsbestyrelsen. Når ekstraordinært afdelingsmøde
har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde
sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, jf. dog § 18, stk. 3, 5. punktum.

§ 15. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige
husstande i afdelingen senest en uge før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde.
Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. § 14, stk. 4, udsendes desuden det sidst
godkendte årsregnskab.

Stk. 2. Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 14, stk. 4, at afdelingens regnskab skal
forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende
afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest en uge før det ordinære afdelingsmøde,
hvor regnskabet skal godkendes.

Stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til
samtlige husstande i afdelingen senest en uge før afdelingsmødet.

§ 16. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2. Adgang har tillige Boligforeningen AAB’s ledelse og repræsentanter for
denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Boligforeningens
ledelse kan ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet. De personer, der er
nævnt i 1.-3. punktum, har ikke stemmeret.

Stk. 3. Enhver, der ifølge stk. 1 og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet. Enhver, der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. punktum. har adgang til afdelingsmødet,
har ret til få et angivet emne behandlet på mødet. Forslag eller emner, der ønskes
behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde
senest to uger før mødet. Forslag eller emner bekendtgøres for afdelingens boliglejere
senest en uge før mødet.

Stk. 4. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal
blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte,
at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal
træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvor hver husstand ligeledes har to stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet
urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter
afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 5. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives
af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal
gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest fire uger efter mødets afholdelse.

§ 17. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens
budget og regnskab.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse
af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden
disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.

Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct.
af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens
boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere
fremsætter krav herom.

Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres
efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning
for afdelingen.

Stk. 7. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets
kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

§ 18. Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse
nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager organisationsbestyrelsen de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.
Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende
ældre, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af
kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage
beboernes interesse.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder
i de respektive afdelinger bestemme, at to eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses
som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal
have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

Stk. 3. Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Valgene tilrettelægges således, at formand
og kasserer ikke afgår samme år. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer
afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer
ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Et afdelingsbestyrelsesmedlem
kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.

Stk. 4. Afgår et afdelingsbestyrelsesmedlem, indtræder en af de valgte suppleanter for den resterende del af valgperioden. Findes der ingen suppleanter, indkalder afdelingsbestyrelsen
til ekstraordinært afdelingsmøde med valg af bestyrelsesmedlem og suppleant for den resterende del af valgperioden. Der vælges ikke suppleanter for afdelingsformand og kasserer.

Stk. 5. Suppleanten indkaldes, når et medlem har varigt eller længerevarende forfald.

Stk. 6. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for,
at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen
skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater
gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest fire uger efter mødets afholdelse.

Stk. 7. Boligforeningen AAB’s ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig
bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 8. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale
sker til Boligforeningen AAB’s ledelse.

Stk. 9. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens
arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet, medmindre afdelingsbestyrelsen
varetager administrative opgaver jf. § 19.

Kapitel 5
Administration
§ 19. Organisationsbestyrelsen kan beslutte, at visse administrative opgaver optaget
i en forretningsorden kan uddelegeres til afdelingsbestyrelserne. Opgaverne varetages
under ansvar over for Boligforeningens direktør.

Stk. 2. Et medlem af afdelingsbestyrelsen kan ikke pålægges at udføre administrative
opgaver efter stk. 1.

§ 20. Organisationsbestyrelsen kan efter indstilling fra direktøren fratage en afdelingsbestyrelse
de administrative opgaver, hvis afdelingsbestyrelsen forsømmer eller ikke
udfører opgaverne på betryggende vis.

Kapitel 6
Valg af revisor
§ 21. Boligforeningen AAB og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret
revisor. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges.

Kapitel 7
Årsregnskab
§ 22. Regnskabsåret for Boligforeningen AAB og dens afdelinger er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for organisationen og dens
enkelte afdelinger.

§ 23. Boligforeningen AAB’s direktør eller den, han bemyndiger hertil, forelægger
udkast til årsregnskabet for organisationsbestyrelsen.

Stk. 2. Det godkendte regnskab underskrives af direktøren, lederen af økonomiafdelingen
og organisationsbestyrelsen og påtegnes af revisor.

§ 24. Det godkendte årsregnskab skal sammen med organisationsbestyrelsens
årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang.
Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

Kapitel 8
Likvidation
§ 25. Likvidation af Boligforeningen AAB eller dens afdelinger finder sted efter de
regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.
Disse vedtægter suppleres af reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.
Vedtaget af Boligforeningen AAB’s repræsentantskab
Den 13. oktober 2010